• Adres: Ul. Kopernika 4/3, 40 – 064 Katowice
 • Telefon: (32) 203 54 47
 • Email: kancelaria.brzostek@gmail.com

Zwierzęta w obrocie prawnym

Prawna natura szczególnej części przyrody, jaką jest żywe zwierzę, nie jest łatwym zadaniem, o czym świadczą liczne spory sądowe na tym tle.  Przedmiotowa tematyka jest szczególnie bliska partnerowi zarządzającemu Kancelarii adw. Mateuszowi Cichoniowi. Wyjaśnienie nie tylko biologicznej, lecz i filozoficznej natury bytu, jakim jest zwierzę, bezsprzecznie ułatwia zbudowanie jego jurydycznej koncepcji.

Natura zwierzęcia jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych, czyli udzielenie odpowiedzi, z jakiego rodzaju dobrem mamy w tym wypadku do czynienia, jest kluczowa dla analizy sytuacji zwierzęcia w zakresie tych stosunków. Koniecznym jest spojrzenie na zwierzę z daleko szerszej perspektywy (

Bezsprzecznie zwierzę jest dobrem majątkowym, które wchodzi w skład zasobów majątkowych różnych podmiotów. W tym aspekcie sytuacja zwierzęcia najbardziej zbliża się do pozostałych składników otaczającej nas rzeczywistości, niemniej w przeciwieństwie do pozostałych dóbr majątkowych, nie można stracić z pola widzenia ochrony samego zwierzęcia

W polu działań  naszej Kancelarii leżą następujące zagadnienia:

 • prawna ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cywilnoprawnej
 • sprzedaż zwierząt
 • zwierzę jako przedmiot umowy sprzedaży oraz wynikających z niej obowiązków stron
 • rękojmia za wady zwierząt
 • sprzedaż konsumencka zwierząt
 • zwierzęta na tle innych czynności obrotu
 • umowy zbycia połączone z wytworzeniem przedmiotu obrotu
 • pozostałe umowy zbycia
 • umowy o używanie cudzych dóbr majątkowych
 • umowy o świadczenie usług / Umowa przewozu
 • zwierzęta w stosunkach ubezpieczeniowych
 • wyłączenia i ograniczenia w zakresie obrotu zwierzętami
 • zwierzę w stosunkach spadkowych
 • zwierzę w stosunkach rodzinnoprawnych.
 • zwierzę jako przedmiot ochrony patentowej
 • zwierzę w świetle cywilnych regulacji prawnoprocesowych
 • sytuacja zwierzęcia w stosunkach prawnoprocesowych
 • zwierzę jako przedmiot egzekucji